Unknown Soldier

Watching, Wandering, Writing …

Archive for Tháng Mười, 2010

Bảo vệ: Li dị một tâm hồn!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười 27, 2010

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Just for me! | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

5 years ago!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười 20, 2010

To remember a time of desire and passion!

Posted in Just for me! | 3 Comments »

Bất cần!

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười 17, 2010

“Tôi biết là tôi không ra gì… nhưng tôi bất cần!” Đọc tiếp »

Posted in Just for me!, Wonder | 2 Comments »

Shock & Sad :-(

Posted by Unknown Soldier trên Tháng Mười 2, 2010

Painful moment…

Posted in Just for me! | 2 Comments »